Uitslagen zondag zomer wedstrijden woensdag 27 juni 2012

11:45:08

Klasse Voornaam Achternaam BootType Start
Land Zeilnr
Boot Naam Plaats
Plaats
Plaats
Plaats
Plaats
Plaats
Plaats
Totaal
Plaats

grp
code W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
punten

Cadet

Tom Block Cadet A
9212
1
3
A 1
1
1
0
0
4
1

Ted Huuskes Cadet A
9230
3
A 3
3
3
3
0
0
12
2

Finn

Bas weijman Finn B
NED
45
Down under 4
A 1
1
2
1
0
0
5
1

Emile Duisterwinkel Finn B
664
Al sal reg kom. 1
2
A 2
1
2
0
0
6
2

Marcel Kijk in de Vegt Finn B
NL
8
ASAP 4
A 4
4
4
4
0
0
16
3

Gemengd

Gerard Vos Sunfish B
458
3
A 1
1
1
1
0
0
4
1

Wybe Slot Efsix A
1323
Effugio 1
2
3
A 2
2
0
0
7
2

Randmeer

frans thea sas Randmeer A A
1101
TestHer 1
1
1
1
4
A 0
0
4
1

John Leewis Randmeer A A
1083
2
4
A 2
2
1
0
0
7
2

Paulus Reitsema Randmeer A A
1077
Geronimo 3
4
A 4
4
4
0
0
15
3

Solo

Anton Kok Solo B
574
1
1
1
2
A 1
0
0
4
1

Jan Arends Solo B
572
Boonissima 3
4
A 3
1
3
0
0
10
2

Eric de Vos Solo B
4064
5
A 3
2
3
2
0
0
10
3

Ton van Everdingen Solo B
NL
406
2
2
6
A 6
6
0
0
16
4

Yme Bosma Solo B
555
4
6
A 6
6
6
0
0
22
5

15

Pagina 1 van 1